مژگان یزدان بخش

مژگان یزدان بخش

 

نورور تراپیست، مرکز مشاوره کرانه خرد


تحصیلات:

مژگان یزدان بخش

مژگان یزدان بخش

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی پرستاری

تجارب درمانی:

۱. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۲. نوروتراپیست ( نوروفیدبک) مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۳. نورو تراپیست مرکز اخوان وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۴. نورو تراپیست مرکز نظام مافی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۵. نورو تراپیست مرکز اسما یوسف آباد وابسته به دانشگاه.
۶. مسئول بخش نوروتراپی مرکز مشاوره کرانه خرد.
۷. سوپر وایزر بخش نوروتراپی مرکز مشاوره شرق تهران.
۸. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره یگانه شهر مشهد.
۹. پرستار بیمارستان امام حسین تهران.
۱۰. پرستار بیمارستان سوم شعبان تهران.
۱۱. پرستار بیمارستان حضرت زهرا اصفهان