اصلاعیه-عدم-پذیرش-حضوری-مرکز-مشاوره-و-روانشناسی-کرانه-خرد