پکیج های درمانی

۹۷/۱۲/۱۱

بسته های تشخیصی

بسته های تشخیصی   مرکز مشاوره و روانشناسی کرانه خرد   پکیج تشخیصی کودکان و نوجوان نقشه مغزی QEEG آزمون توجه، تمرکز IVA تست هوش IQ […]
۹۷/۱۲/۱۱

بسته های درمانی

پکیج های درمانی پکیج های درمانی