تست های روانشناختی

98/09/18
پرسشنامه عزت نفس مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰

آزمون سورنسن

آزمونی برای سنجش عزت نفس ” سورنسن “ آزمون سورنسن تابحال شده تصور کنید عزت نفس پایینی دارید؟  غالبا افراد در تشخیص اینکه دچار ضعف عزت […]