مرکز کرانه خرد

۹۸/۱۱/۲۸
مهارت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف در زندگی

کارگاه مهارت برنامه ریزی

مهارت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف در زندگی کارگاه مهارت برنامه ریزی عنوان: – مهارت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف در زندگی. – (ویژه […]